Algemene voorwaarden

Definities en algemene opmerkingen
• Hoewel Emaille Bordjes Online de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
• Omdat emaille een natuurproduct is dat volledig met de hand wordt gemaakt, is het mogelijk dat zich minimale afwijkingen in kleur en beeld voordoen. Met name wanneer je het product van zeer dichtbij bekijkt, kunnen kleine oneffenheden zijn waar te nemen.
• Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Emaille Bordjes Online zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Emaille Bordjes Online zijn vrijblijvend en Emaille Bordjes Online behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Emaille Bordjes Online. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beid partijen bindend. Emaille Bordjes Online is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van Emaille Bordjes Online en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Emaille Bordjes Online verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Emaille Bordjes Online verrichte leveringen. Emaille Bordjes Online erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, en exclusief verzendkosten.
3.2. De verzendkosten worden tijdens de bestelling berekend.
3.3. Betaling dient altijd vooruit plaats te vinden.
3.4. Alle facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Emaille Bordjes Online bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Emaille Bordjes Online zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 7,50 incl. BTW administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.5. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Emaille Bordjes Online het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1. Emaille Bordjes Online is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Emaille Bordjes Online, dan wel tussen Emaille Bordjes Online en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Emaille Bordjes Online. Bij eventuele vragen of klachten zal Emaille Bordjes Online binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en Levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Duitsland op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven Levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Emaille Bordjes Online is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van Levertijden.
5.3. Emaille Bordjes Online behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.4. Emaille Bordjes Online hanteert een minimale levertermijn van 2 dagen, onze producten worden gemaakt in Oost-Europa. Bij standaard artikelen die niet op voorraad zijn alsmede artikelen die speciaal voor u in opdracht vervaardigd moeten worden, kunnen een maximale Levertijd van 10 weken hebben.
Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar info@emaillebordjesonline.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Het ruilen van de producten is niet mogelijk. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres info@emaillebordjesonline.nl. Emaille Bordjes Online reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail) binnen 3 werkdagen aan Emaille Bordjes Online te melden.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Emaille Bordjes Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Emaille Bordjes Online verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van ontvangst.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Emaille Bordjes Online geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2. Emaille Bordjes Online garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Emaille Bordjes Online geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Emaille Bordjes Online kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
11.2. Emaille Bordjes Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Emaille Bordjes Online tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2. Gegevens van de klant zullen door Emaille Bordjes Online niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 13 Diversen
13.1. Indien de klant aan Emaille Bordjes Online schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Emaille Bordjes Online gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Emaille Bordjes Online schriftelijk (e-mail) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
13.2. Wanneer door Emaille Bordjes Online gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Emaille Bordjes Online.
13.3. Emaille Bordjes Online heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Emaille Bordjes Online te wijzigen.
13.4. Emaille Bordjes Online staat ingeschreven onder nummer 09177050 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Overig
Gebruik onderstaande informatie indien u heeft aangegeven uw bestelling te betalen d.m.v. een overmaking. Vergeet niet om uw ordernummer te vermelden! U kunt deze opvragen door in te loggen onder de rubriek ‘Inloggen / mijn gegevens’.

Emaille Bordjes Online
Broeksingel 34, 6581HB Malden, Nederland.Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen / volgens de geldende Levertijd door ons verzonden. Hebt u vragen betreffende uw bestelling? Dan kunt u een e-mail met vermelding van uw ordernummer sturen naar info@emaillebordjesonline.nl
© Copyright Emaille Bordjes Online, Alle rechten voorbehouden.